Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2018

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach realizował w roku 2018 zadania w ramach kompetencji określonych w Statucie Stowarzyszenia. Działalność Zarządu w składzie: Ewa Mikołajczyk – prezes, Aleksandra Żemła – wiceprezes, Małgorzata Komorowska – sekretarz, Aleksandra Maciejczyk – skarbnik, Marek Ciepierski – członek opierała się wyłącznie na pracy społecznej członków. Wszelkie sprawy bieżące Zarząd omawiał na zebraniach, których w roku 2018 odbyło się 7.

W wyniku działań skarbnika Aleksandry Maciejczyk napływały składki członkowskie. Część członków Stowarzyszenia wybrała formę płatności przelewem. Zarząd Stowarzyszenia wyraża serdeczne podziękowania tym członkom, którzy systematycznie i terminowo opłacali swe składki. Niestety, ilość zarejestrowanych członków Stowarzyszenia regulujących wpłatę składki jest bardzo mała. 

W wyniku  działań zarządu w 2018 roku:

  1. Zgodnie z kilkuletnią tradycją, wypracowaną przez Prezes Ewę Mikołajczyk, przygotowano tzw. Pamiątki prof. Kisielińskiej, wręczane dzieciom lub wnukom absolwentów szkoły w dniu rozdania świadectw maturalnych. W bieżącym roku Pamiątkę otrzymała absolwentka Justyna Mazurkiewicz.
  2. W roku szkolnym 2017/2018 nie przyznano Nagrody w Konkursie im. Ireny Rymerowej z braku odpowiedniego kandydata.
  3. Nie przyznano także żadnej nagrody w Konkursie Aktywności Muzycznej organizowanym przez Stowarzyszenie, a przeznaczonym na udział w konkursach, koncertach i warsztatach dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły. Zakupiono natomiast nagrody książkowe na poczet organizowanych w przyszłości konkursów.
  4. Na Koncercie podczas Gali Jubileuszowej 20.01.2018r. z dobroczynności społecznej pozyskano środki finansowe na cele statutowe Stowarzyszenia Członkowie stowarzyszenia zaangażowani byli także w promocję szkoły zorganizowaną z okazji Dnia Otwartego Szkoły połączonego z koncertem klas I i II.
  5. Zarząd Stowarzyszenia zrealizował zaplanowane szczegółowo Spotkanie Absolwentów z okazji Gali Jubileuszu 80-lecia działalności POSM II st. im. K. Szymanowskiego. W „balu Absolwentów” odbywającym się w foyer NOSPR udział wzięło ok. 200 osób – absolwentów, nauczycieli i sympatyków szkoły. Obsługę gastronomiczną zapewniła restauracja Cadenza, a wspaniałą atmosferę balu zawdzięczaliśmy zespołowi Quiet Quartet. W trakcie trwania spotkania, jak i bezpośrednio po nim, członkowie Zarządu otrzymali wiele podziękowań, gratulacji i miłych słów w związku ze znakomitą organizacją balu, a także wyborem miejsca, menu i muzyki towarzyszącej temu wieczorowi wspomnień.
  6. Stowarzyszenie było współorganizatorem Koncertu prawykonań III Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego PATRI PATRIAE 2018, który odbył się 20.04.2018 r. Zawarto umowy z szóstką wykonawców koncertu.
  7. Stowarzyszenie złożyło do urzędu Miasta Katowice wniosek, o wsparcie organizowanego przez Szkołę III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej-Madetko, jednak konkurs nie odbył się z powodu braku zgłoszeń uczestników. Było to prawdopodobnie spowodowane terminem przesłuchań CEA dla pianistów, który pokrywał się z datami organizacji konkursu.
  8. We współpracy z dyrekcją szkoły wystąpiliśmy do Urzędu Miasta o dofinansowanie Sympozjum pt. „Karol Szymanowski – nowym muzycznym patronem Katowic”. Otrzymana na ten cel dotację przeznaczono na honoraria trójki wykładowców oraz nagrodę w konkursie wiedzy o Karolu Szymanowskim i organizowanym przez Akademię Muzyczną w Katowicach Pierwszym Konkursie im. K. Szymanowskiego.
  9. Z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy pedagogicznej prof. Kazimierza Pamuły Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o finansowanie zamówienia kompozytorskiego (Zadanie publiczne – Fundusze Zarządu Województwa Śląskiego) na utwór dedykowany temu wieloletniemu pedagogowi waltorni i kierownikowi Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji. Przyznana dotacja pokryła koszt kompozycji Piotra Prudło o pt. „Calling Memories” na maksimum waltorni. Dzieło wykonała grupa waltornistów na uroczystym koncercie 13 czerwca 2018r.
  10. Zarząd dostosował się do najnowszych przepisów o ochronie danych osobowych i sporządzono odpowiednią klauzulę umieszczoną na stronie www Stowarzyszenia.

W 2018 roku przychody Stowarzyszenia pochodziły ze składek członkowskich, środków finansowych otrzymanych dzięki ofiarności społecznej, w drodze dotacji (granty) lub darowizn oraz pobierania częściowej odpłatności za niektóre statutowe działania Stowarzyszenia, jak również odsetek od środków na rachunku bankowym.

            Na koszty Stowarzyszenia w 2018 roku składały się: koszty realizacji zadań statutowych, m. in. ufundowane w ramach Konkursu Aktywności Muzycznej nagrody dla uczniów szkoły, wydatki poniesione w związku ze współorganizowaniem przez Stowarzyszenie koncertów (Jubileusz Felicji Bieganek, Kazimierza Pamuły, Koncert Inauguracyjny Patri Patriae 2018), warsztatów (Dzień Skrzypiec) oraz sympozjum i konkursów; a także koszty administracyjne tj. koszty materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, księgowych oraz opłat bankowych lub  administracyjnych. Były one wyceniane wg cen zakupu oraz kwot zapłaconych.           

            Integralną część sprawozdania stanowi załącznik dot. sprawozdania finansowego za rok 2018.

            Sprawozdanie zostało przedstawione przez Prezesa Ewę Mikołajczyk
w dniu 15 marca 2019 r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach i przyjęte przez członków Stowarzyszenia, którzy udzielili Zarządowi absolutorium.

 

Ewa Mikołajczyk
Prezes SAiSLM