STATUT

Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego
w Katowicach

I Postanowienia Ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest samorządną organizacją społeczną o charakterze integrującym absolwentów i sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach oraz promującym i wspomagającym działalność w/w szkoły w zakresie jej działalności statutowej.
 2. Pod pojęciem Liceum Muzycznego rozumie się również Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach występującą w przeszłości również pod innym nazwami.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z póź, zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznaczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Znaki te są prawnie zastrzeżone.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

II Cele i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Integracja absolwentów i sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach.
 2. Wspieranie działalności w/w szkoły w zakresie jej działań statutowych.
 3. Propagowanie kultury i sztuki.
 4. Promocja szkoły w kraju i zagranicą.
 5. Prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego w zakresie rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.
 6. Pomoc uzdolnionym uczniom i absolwentom Liceum Muzycznego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie spotkań dla członków Stowarzyszenia.
 2. Współorganizowanie koncertów i imprez szkolnych z udziałem uczniów, pedagogów, członków społeczności lokalnej oraz członków Stowarzyszenia.
 3. Promocję osiągnięć Liceum Muzycznego w środkach masowego przekazu
 4. Propagowanie wiedzy o muzyce w środowisku lokalnym i środkach masowego przekazu.
 5. Współprace z organizacjami politycznymi i społecznymi, samorządem lokalnym w ramach działalności statutowej stowarzyszenia.
 6. Nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami kształcącymi muzyków w Polsce i zagranicą.
 7. Wspieranie osób uzdolnionych muzycznie – poprzez pomoc organizacyjną i finansową.
 8. Działania związane ze współpracą z Liceum Muzycznym wspierające jego działalność statutową.
 9. Organizowanie spotkań i wyjazdów dla członków oraz sympatyków Stowarzyszenia.

III Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być:
  absolwenci Liceum Muzycznego oraz każda osoba akceptująca cele Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd, w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, spełniający warunki, o których mowa w ust.1.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu.
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia.
 3. Uczestniczenia w zebraniach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
 2. Aktywny udziału w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój.
 3. Wywiązywanie się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków.
 4. Regularne opłacania składek członkowskich.

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 ust. 2 do 4 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 13

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • dobrowolnego zgłoszenia w formie pisemnej zarządowi oświadczenia o wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 • skreślenia przez zarząd na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,
 • wykluczenia uchwałą Zarządu,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych.
 • utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać członkami zwyczajnymi nie wcześniej niż po upływie roku od daty ustania bądź pozbawienia członkostwa.

Od uchwał w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od powzięcia w/w postanowienia do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

IV Władze Stowarzyszenia

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  Walne Zebranie
  Zarząd
  Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym, bądź tajnym, jeżeli Walne Zebranie podejmie uchwałę w tym przedmiocie. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród pozostałych kandydatów do władz, którzy otrzymali największą liczbę głosów podczas wyborów władz, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 2. Członków zawiadamia się pisemnie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie powiadamia się pisemnie każdego członka Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
c. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
d. Ustalenie wysokości składek członkowskich,
e. Nadawanie godności członka honorowego,
f. Podejmowanie uchwał w prawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
g. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
i. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji władz Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  a. z własnej inicjatywy,
  b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentacja i prowadzenie spraw Stowarzyszenia;
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie;
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności;
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań;
 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
 8. Rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 21

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego. Do kompetencje Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i prawo żądania wyjaśnień,
 3. Wnioskowanie i zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

V Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 22

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 23

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 3. wpływy z działalności statutowej (w tym gospodarczej),
 4. dochody z ofiarności publicznej,
 5. odsetki, dochody z kapitału.

§ 24

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają łącznie dwie osoby: prezes oraz jeden z członków Zarządu. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa i sekretarza Zarządu lub w razie niemożności uzyskania podpisu sekretarza: wyłącznie prezesa Zarządu.

VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków – w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 26

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 27

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.