Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach
za rok 2017

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach realizował w roku 2017 zadania w ramach kompetencji określonych w Statucie Stowarzyszenia. Działalność Zarządu w składzie: Ewa Mikołajczyk – prezes, Aleksandra Żemła – wiceprezes, Małgorzata Komorowska – sekretarz, Aleksandra Maciejczyk – skarbnik, Marek Ciepierski – członek opierała się wyłącznie na pracy społecznej członków. Wszelkie sprawy bieżące Zarząd omawiał na zebraniach, których w roku 2017 odbyło się 8.

W wyniku działań skarbnika Aleksandry Maciejczyk napływały składki członkowskie. Część członków Stowarzyszenia wybrała formę płatności przelewem. Zarząd Stowarzyszenia wyraża serdeczne podziękowania tym członkom, którzy systematycznie i terminowo opłacali swe składki.

W wyniku energicznych działań zarządu zrealizowano w 2017 roku:

 1. Przyznano i wypłacono 3 nagrody w Konkursach Aktywności Muzycznej organizowanych przez Stowarzyszenie, a przeznaczonych na udział w konkursach, koncertach i warsztatach dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły.

 2. W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z wnioskiem Kapituły przyznano w ramach Konkursu Nagrodę im. Ireny Rymerowej maturzystce o wybitnych osiągnięciach humanistycznych.

 3. Zgodnie z kilkuletnią tradycją, wypracowaną przez Prezes Ewę Mikołajczyk, przygotowano tzw. Pamiątki prof. Kisielińskiej, wręczane dzieciom lub wnukom absolwentów szkoły w dniu rozdania świadectw maturalnych.

 4. Na Koncercie Dorocznym 17.03.2017r. pozyskano z dobroczynności społecznej środki finansowe na cele statutowe Stowarzyszenia. Członkowie stowarzyszenia zaangażowani byli także w promocję szkoły zorganizowaną z okazji Dnia Otwartego Szkoły połączonego z koncertem klas I i II.

 5. W związku z organizowanym 20 lutego w Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary II Dniem Skrzypiec zawarto umowę z wykładowcą tego skrzypcowego święta – panią Ewą Czeluśniak, która była również wykonawcą koncertu.

 6. Stowarzyszenie było współorganizatorem Koncertu Inauguracyjnego III Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego PATRI PATRIAE 2018, który odbył się w Auli Akademii Muzycznej w Katowicach 26.04.2017 r. Przyjęto darowiznę celową i zawarto umowy z czwórką wykonawców koncertu.

 7. Stowarzyszenie składało do Instytucji Kultury „Miasto Ogrodów” oraz urzędu Miasta Katowice wnioski, które wsparłyby największe konkursy organizowane przez Szkołę (Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „Patri Patriae”, Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy oraz Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny), jednak tym razem bez powodzenia – dotacje nie zostały przyznane.

 8. W maju 2017 r. odbył się VI Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Wiktora Gadzińskiego w Katowicach współorganizowany przez Stowarzyszenie. Na organizację tego wydarzenia otrzymaliśmy dotację z funduszu promocyjnego STOART, przyjęto także wpisowe uczestników. Kwoty te pokryły w całości koszty organizacji imprezy (druki i banery), związanych z nią koncertów (2 umowy) i nagród pieniężnych i rzeczowych dla najlepszych uczniów.

 9. Z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy pedagogicznej prof. Felicji Bieganek Stowarzyszenie współpracowało ze szkołą w organizacji uroczystego koncertu, który odbył się 10 października 2017 r. Zawarto 10 umów z wykonawcami koncertu.

 10. Stowarzyszenie wspierało również (bezkosztowo) organizację II Śląskiego Konkursu Saksofonowego. Który odbywał się w dniach 23-25.03.2017 r.

 11. Na zebraniu w dniu 9 listopada, po konsultacjach z Dyrekcją Szkoły, Zarząd podjął decyzję, że z okazji Jubileuszu 80-lecia utworzenia szkoły, w dniu 20 stycznia 2018 r. podejmie się organizacji Zjazdu Absolwentów. Zdecydowano, że miejscem spotkania będzie foyer NOSPR (obsługą cateringu zajmie się restauracja Cadenza). Sporządzono Anons oraz formularz zgłoszeniowy, w których zawarto adresy i telefony kontaktowe w sprawie Zjazdu. Odnowiono także stronę internetową Stowarzyszenia, gdzie ukazały zarówno informacje o Zjeździe Absolwentów jak i formularz zgłoszeniowy on-line. Przeprowadzono wstępne ustalenia z zespołem Quiet Quartet. W związku z planem organizacji tego wydarzenia zdecydowano się złożyć wniosek o dofinansowanie z Funduszu Promocyjnego STOART.

Na koszty Stowarzyszenia w 2017 roku składały się: koszty realizacji zadań statutowych, na które złożyły się m. in. ufundowane w ramach Konkursu Aktywności Muzycznej nagrody dla uczniów szkoły, ufundowana nagroda w Konkursie im. Ireny Rymerowej, wydatki poniesione w związku ze współorganizowaniem przez Stowarzyszenie koncertów (Jubileusz Felicji Bieganek, Koncert Inauguracyjny Patri Patriae 2018), warsztatów (Dzień Skrzypiec) oraz konkursów (VI Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Wiktora Gadzińskiego); a także koszty administracyjne (1 364,89 zł) tj. koszty materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, księgowych oraz opłat bankowych lub administracyjnych. Były one wyceniane wg cen zakupu oraz kwot zapłaconych.

Sprawozdanie zostało przedstawione przez Prezesa Ewę Mikołajczyk w dniu 22 marca 2018 r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach i przyjęte przez członków Stowarzyszenia, którzy udzielili Zarządowi absolutorium.

Ewa Mikołajczyk

Prezes SAiSLM