HISTORIA

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach jest samorządną organizacją społeczną o charakterze integrującym absolwentów i sympatyków Szkoły oraz promującym i wspomagającym jej działalność.

Powstało 30 maja 1998 r. z inicjatywy absolwentki, Teresy Mastalerz, przy wsparciu ówczesnego dyrektora, Jerzego Sieczki. Powołane zostało na zjeździe absolwentów, który odbył się przy okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Szkoły. Wtedy to aż 120 absolwentów i sympatyków wpisało się na listę osób zainteresowanych powstaniem takiej organizacji. W nazwie Stowarzyszenia celowo nie umieszczono oficjalnej nazwy placówki – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Zabieg ten spowodowany był nie tylko względami praktycznymi (długość nazwy), ale również faktem, że nazwa Szkoły zmieniana była kilkakrotnie, a właśnie miano „Liceum Muzyczne” utrwaliło się w świadomości społecznej. Sami absolwenci tak nazywają swoją Szkołę, dlatego uznano, że użycie tych właśnie słów będzie w jakimś względzie wyrazem serdeczności.

Na pierwszym zebraniu, w listopadzie 1998 r. wybrano zarząd, który tworzyły: Teresa Mastalerz, jako przewodnicząca oraz członkowie – Maria Zegalska i Irena Leśniak. Niestety, w następnych latach zabrakło woli do aktywnej działalności. Stowarzyszenie zamilkło na niemal dekadę. Reaktywowano je ponownie w 2007 r., znów dzięki staraniom Teresy Mastalerz i życzliwości ówczesnego dyrektora, Stanisława Maliszewskiego.

Na walnym zebraniu członków, 6 września 2007 r., podjęto uchwałę o woli dalszego działania, uchwalono statut oraz wybrano władze w składzie: Aleksandra Maciejczyk – prezes, Bernadeta Stańczyk – wiceprezes, Piotr Krym – sekretarz, Irena Dorda – skarbnik, Franciszek Wieczorek – członek zarządu. W roku 2008 zarząd reprezentowany przez prezesa i sekretarza, uporządkował status prawny Stowarzyszenia, doprowadzając do jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umożliwiło to m.in. założenie rachunku bankowego organizacji.

27 marca 2012 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany nowy zarząd. Tworzyli go: Bernadeta Stańczyk – prezes, Aleksandra Żemła – wiceprezes, Małgorzata Komorowska – sekretarz, Aleksandra Maciejczyk – skarbnik, Marek Ciepierski – członek zarządu. W tym samym roku Bernadeta Stańczyk objęła stanowisko dyrektora ZPSM i postanowiła zrezygnować z funkcji prezesa Stowarzyszenia. 30 sierpnia 2012 r. nowym prezesem została Ewa Mikołajczyk, która pełni tę funkcję do dziś. Skład personalny reszty zarządu nie uległ zmianie.

Aktywność organizacji jest ściśle związana z POSM II st. w Katowicach i ma na celu wspomaganie Szkoły w zakresie jej działalności statutowej. Jako podmiot o osobowości prawnej (w przeciwieństwie do samej placówki) Stowarzyszenie może występować do organizacji politycznych i administracyjnych wszystkich szczebli o fundusze, a także podejmować inne działania mające na celu pozyskanie środków finansowych. Środki te następnie przeznaczane są na szeroko rozumiane potrzeby Szkoły. W ten sposób Stowarzyszenie wspiera finansowo i organizacyjnie m.in. wszelkie działania na rzecz placówki, zmierzające do podniesienia standardu jej wyposażenia. Jedną z największych tego typu inicjatyw po reaktywowaniu Stowarzyszenia w roku 2007, była nadzwyczajna akcja „Kup klawisz”, służąca pomocy w zakupie fortepianu koncertowego dla Szkoły. Innym sposobem wykorzystania pozyskanych środków jest finansowanie tzw. „nagród celowych”, stanowiących pomoc dla szczególnie uzdolnionych uczniów, a także nagród dla laureatów konkursów szkolnych. Stowarzyszenie współorganizuje warsztaty, koncerty i inne imprezy z udziałem uczniów, pedagogów oraz członków społeczności lokalnej. Przyczynia się do upowszechniania wiedzy o historii samej Szkoły, jak i na temat związanych z nią, zasłużonych osób, a także promowania osiągnięć Szkoły poprzez środki masowego przekazu. Patronuje nagrodzie im. Ireny Rymerowej, przyznawanej corocznie dla ucznia o najlepszych wynikach z przedmiotów humanistycznych.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach to wolontariusze, którzy swą aktywność i zaangażowanie skupiają na integracji środowiska szkolnego w działaniach na rzecz uczniów, pracowników i absolwentów.