Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach
za rok 2016

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach realizował w roku 2016 zadania w ramach kompetencji określonych w Statucie Stowarzyszenia. Działalność Zarządu w składzie: Ewa Mikołajczyk – prezes, Aleksandra Żemła – wiceprezes, Małgorzata Komorowska – sekretarz, Aleksandra Maciejczyk – skarbnik, Marek Ciepierski – członek opierała się wyłącznie na pracy społecznej członków. Wszelkie sprawy bieżące Zarząd omawiał na zebraniach, których w roku 2016 odbyło się 11.

Liczba zarejestrowanych członków Stowarzyszenia w roku 2016 wynosiła 57 osób.

W wyniku energicznych działań zarządu zrealizowano w 2016 roku:

 1. Przyznano i wypłacono 7 indywidualnych i 1 grupową nagrodę w wyniku Konkursów Aktywności Muzycznej organizowanych przez Stowarzyszenie, a przeznaczonych na udział w konkursach, koncertach i warsztatach dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły. Ufundowano opłatę wpisową na Ogólnopolskie Warsztaty Rytmiczne w Pile siedmiu uczennicom wydziału rytmiki

 2. W roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z wnioskiem Kapituły przyznano w ramach Konkursu Nagrodę im. Ireny Rymerowej maturzyście o wybitnych osiągnięciach humanistycznych.

 3. Zgodnie z kilkuletnią tradycją, wypracowaną przez Prezes Ewę Mikołajczyk, przygotowano tzw. Pamiątki prof. Kisielińskiej, wręczane dzieciom lub wnukom absolwentów szkoły w dniu rozdania świadectw maturalnych.

 4. Na Koncercie Dorocznym 12.02.2016r. zebrano z dobroczynności społecznej środki finansowe na cele statutowe. Członkowie stowarzyszenia zaangażowani byli także w promocję szkoły zorganizowaną z okazji Dnia Otwartego Szkoły połączonego z koncertem klas I i II oraz Akcji Ciasteczkowej podczas Dnia Otwartego Szkoły 23 maja 2016 r.

 5. Działając na rzecz pomocy szkole sfinansowano faktury za materiały promocyjne dla POSM II st. (przypinki z logo szkoły), które służyć będą promocji szkoły wśród uczniów i gości.

 6. W związku z organizowanym w Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary Dniem Skrzypiec, który odbył się 14 marca 2016 r. zawarto umowę z prowadzącym warsztaty prof. Januszem Wawrowskim.

 7. 31 maja 2016r Stowarzyszenie było współorganizatorem koncertu: Deum Sequere – W stronę Boga, którego pomysłodawczynią i realizatorką była p. prof. Felicja Bieganek. To prestiżowy projekt, związany z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski. Zapewniając stronę finansową przedsięwzięcia zawarto umowę z Oktetem wokalnym na wykonanie utworu Verso I`alto absolwenta Piotra Pudełko, który za tę kompozycję otrzymał I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim z okazji ŚDM w Krakowie oraz sfinansowano udział w koncercie członków Śląskiej Orkiestry Kameralnej. Stowarzyszenie udostępniło swoje konto, na które wpłynęło kilka darowizn od sponsorów wspierających to wydarzenie (między innymi od p. prof. Felicji Bieganek oraz od Fundacji Elsnera), jak również darowizna od szkoły na realizację wspomnianej umowy z Oktetem wokalnym Filharmonii Śląskiej. Opłacono fakturę za druk plakatów na koncert.

 8. Jesienią 2016 r. Stowarzyszenie wspierało szkołę składając wniosek o finanse z „Muzykograntu” w biurze instytucji kultury „Katowice Miasto Ogrodów” na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej-Madetko, który odbył się w dniach 18-19 listopada. Skarbnik Aleksandra Maciejczyk przyjmowała opłaty wpisowe uczestników
  (14 osób), które w połączeniu z dotacją „Miasta Ogrodów” pozwoliły opłacić następujące zobowiązania: bilety-nagrody na koncert do Filharmonii Śląskiej, fakturę z drukarni Fiolet, wynagrodzenia (oraz stosowne podatki) jurorów i profesorów prowadzących warsztaty i wykłady oraz wykonaną przez Z. Sawicza dokumentację fotograficzną imprezy.

 9. W związku z otrzymanym pismem sądowym wzywającym do wyjaśnienia nieścisłości w złożonej przez zarząd dokumentacji: protokole z Walnego Zebrania Członków i Uchwałach podjętych na tymże zebraniu Zarząd sformułował wyjaśnienie dotyczące szczegółowo aktualnej liczby członków, treści uchwały z 12 lutego br. oraz zgodności procedur zastosowanych przez Zarząd ze statutem Stowarzyszenia. Wyjaśnienia te ostatecznie zostały przyjęte przez Sąd, co potwierdza ważność uchwał podjętych na Walnym Zebraniu.

Sprawozdanie zostało przedstawione przez Prezesa Ewę Mikołajczyk w dniu 17 marca 2017 r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach i przyjęte przez członków Stowarzyszenia, którzy udzielili Zarządowi absolutorium.

Ewa Mikołajczyk

Prezes SAiSLM