Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach
za rok 2015

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego
w Katowicach realizował w roku 2015 zadania w ramach kompetencji określonych w Statucie Stowarzyszenia. Działalność Zarządu w składzie: Ewa Mikołajczyk – prezes, Aleksandra Żemła – wiceprezes, Małgorzata Komorowska – sekretarz, Aleksandra Maciejczyk – skarbnik, Marek Ciepierski – członek opierała się wyłącznie na pracy społecznej członków. Wszelkie sprawy bieżące Zarząd omawiał na zebraniach, których w roku 2015 odbyło się 8.

W wyniku działań skarbnika Aleksandry Maciejczyk napływały składki członkowskie. Część członków Stowarzyszenia wybrała formę płatności przelewem. Zarząd Stowarzyszenia wyraża serdeczne podziękowania tym członkom, którzy systematycznie i terminowo opłacali swe składki. Stowarzyszenie w roku 2015 liczyło zarejestrowanych 75 członków.

W wyniku energicznych działań zarządu zrealizowano w 2015 roku:

  1. Przyznanie 6 nagród w wyniku Konkursów Aktywności Muzycznej organizowanych przez Stowarzyszenie, a przeznaczonych na udział w konkursach, koncertach i warsztatach dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły:

  2. Pozyskiwano z dobroczynności społecznej środki finansowe na cele statutowe Stowarzyszenia na koncertach szkolnych; członkowie stowarzyszenia zaangażowani byli w promocję szkoły zorganizowaną z okazji Dnia Otwartego Szkoły połączonego z koncertem klas I i II 25 maja 2015 r.

  3. Sfinansowano udziału absolwentów klasy oboju i tuby w koncercie dorocznym w dniu 28 lutego br.

  4. Stowarzyszenie współorganizowało od strony finansowej V Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. W. Gadzińskiego w Katowicach w maju 2015 r. Dofinansowano imprezę kwotą na nagrody, przyjmowano i rozliczono opłaty wpisowe uczestników, pozyskano i rozliczono dotację z Funduszu Promocyjnego STOART opłacając umowy o dzieło, rachunki i podatki.

  5. W listopadzie 2015 r. Stowarzyszenie współorganizowało Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej-Madetko przyjmując opłaty wpisowe uczestników, w ramach których zrealizowano 2 umowy o dzieło i druki promocyjne. Stowarzyszenie ufundowało nagrody rzeczowe w formie płyt CD.

  6. W roku szkolnym 2014-2015 zgodnie z wnioskiem Kapituły przyznano Nagrodę im. Ireny Rymerowej maturzyście osiągającemu sukcesy w dziedzinie nauk humanistycznych.

  7. Pod koniec roku 2015 członkowie Zarządu zaangażowani byli w projekt wydania płyty CD Szkolnej Orkiestry Kameralnej przygotowanej przez p. Felicję Bieganek. Stowarzyszenie opłaciło faktury za opracowanie graficzne CD i fotografię Orkiestry oraz ozdobne koperty na płyty.

  8. Zarząd przygotował dokumentację do przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przyznanej z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Konkursu „Patri Patrie” w dniu 30.10.2015 r. Otrzymany w wyniku kontroli Protokół przebiegu kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego za rok 2014 stwierdza, że przy realizacji projektu pod nazwą: II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorki „Patri Patriae”, wszystkie założone cele promocyjne i artystyczne zostały w pełni osiągnięte, a działania zaplanowane i opisane w ofercie zostały zrealizowane. Nie stwierdzono nieprawidłowości od strony merytorycznej. Stwierdzono również, że środki pochodzące z przekazanej dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, a dokumentacja księgowo rachunkowa jest zgodna.

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów
i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach

Ewa Mikołajczyk